´

FAQ

FAQ

Ochrana integrity díla

Málokdo ví, že je nedotknutelnost díla chráněna dle autorského zákona po celou dobu života autora, ale i po jeho smrti. Znamená to, že je nemyslitelné, aby za života tvůrce do jeho díla bez jeho souhlasu vstupovala třetí osoba. Po jeho smrti se tak může dít jen za účelem citlivého restaurování, tedy aby byla projevu autora vrácena jeho původní kvalita, respektive aby se výsledný stav po zásahu odborníka tomuto stavu co nejvíce přibližoval. Neodborné či necitlivé zásahy by mohly vést k dehonestaci, ale i chybnému přetvoření díla a proti takovým „úpravám“ mohou brojit osoby autorovi blízké (najmě jeho příbuzní), či odborné právnické osoby, například různé spolky sdružující autory či kolektivní správce.

Mylné představy o rozmnožování plastik

Autorský zákon – a ani žádný jiný předpis – neurčuje, kolik rozmnoženin je možné vyrobit u trojrozměrného díla z jedné formy. Panuje určitý úzus, že šest číslovaných. A jednu si může (či nemusí) vyrobit se souhlasem autora slévač, či jiná osoba, která rozmnoženiny řemeslně vyrábí. Ve výsledku ale záleží jen na tvůrci, zda rozmnoženin pořídí více a v určitém smyslu tak hodnotu díla „rozmělní“. V každém případě pořizovat další rozmnoženiny spadá do výsostných majetkových autorských práv a bez souhlasu tvůrce (poskytnuté licence) tak žádná třetí osoba nemůže činit. Tato práva po smrti autora náleží dědicům autorských práv, a to po dobu 70 let od úmrtí tvůrce. Po uplynutí této lhůty se práva stávají volnými a dílo užít může kdokoli, a to v neomezeném rozsahu.

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz