´

Mylné představy o rozmnožování plastik

Mylné představy o rozmnožování plastik

Autorský zákon – a ani žádný jiný předpis – neurčuje, kolik rozmnoženin je možné vyrobit u trojrozměrného díla z jedné formy. Panuje určitý úzus, že šest číslovaných. A jednu si může (či nemusí) vyrobit se souhlasem autora slévač, či jiná osoba, která rozmnoženiny řemeslně vyrábí. Ve výsledku ale záleží jen na tvůrci, zda rozmnoženin pořídí více a v určitém smyslu tak hodnotu díla „rozmělní“. V každém případě pořizovat další rozmnoženiny spadá do výsostných majetkových autorských práv a bez souhlasu tvůrce (poskytnuté licence) tak žádná třetí osoba nemůže činit. Tato práva po smrti autora náleží dědicům autorských práv, a to po dobu 70 let od úmrtí tvůrce. Po uplynutí této lhůty se práva stávají volnými a dílo užít může kdokoli, a to v neomezeném rozsahu.

Někteří majitelé soch určitého autora žijí v právním bludu, že pokud mají rozmnoženinu díla, mohou ji dále multiplikovat. Což samozřejmě není pravda, a pokud by takovou rozmnoženinu vyrobili (nad rámec nějakého osobního užití) a například vystavovali či ji nabízeli k prodeji (ale třeba i darovali), jedná se o zvlášť hrubé porušení autorských práv. A za určitých okolností se může jednat i o trestný čin. Dědicové Otto Gutfreunda, Jaroslava Horejce či Karla Malicha by mohli vyprávět…

Pokud tak po dobu ochrany autorských práv činí dědicové autora, je to možné a mohou vyrobit – byť se to zdá divné – prakticky neomezené množství rozmnoženin. Jen by tak měly být označeny, jako novodobé rozmnoženiny, aby nedošlo k matení, že by snad mohly mít něco společného s „dotýkaným“ dílem mistra.

 

JUDr. František Vyskočil, Ph.D.

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz