´

Laboratorní analýzy

motiv-4

Cílem materiálového průzkumu výtvarného díla je určení použitých pigmentů a pojiv, případně určení materiálu jeho podložky.

Pro analýzu je nutné z obrazu odebrat několik malých vzorků, ze kterých jsou po zalití do syntetické pryskyřice připraveny příčné řezy (nábrusy). Z nábrusů je možné bezpečně určit stratigrafii vrstev malby, pro jejich pozorování a dokumentaci se používá optický a fluorescenční mikroskop. K určení materiálového složení vrstev pak slouží zkoumání vzorků elektronovým mikroskopem s rentgenfluorescenční analýzou nebo infračervenou a Ramanovou spektroskopií.

Použité materiály jsou důležitým vodítkem pro určení stáří díla. U řady novějších syntetických pigmentů je známa doba počátku jejich výroby a uvedení na trh. Přítomnost moderních pigmentů, neslučitelných s uváděnou datací díla, tedy může vyloučit jeho domnělé stáří. V opačném případě ovšem pravidlo neplatí, historické pigmenty bývají používány i v současnosti. Samotným materiálovým průzkumem, bez kontextu dalšího zkoumání, tedy není možné potvrdit pravost díla, podle identifikovaných pigmentů lze však posuzovat jeho dataci.

Naši odborníci v této oblasti

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz